• دسته‌بندی نشده
  • 0

اتاق‌های امن تزریق، پاتوق معتادان!

اتاق‌های امن تزریق، پاتوق معتادان!
به زودی پاتوق معتادان خیابانی یک فضای سالم بهداشتی می‌شود، اتاق‌هایی که در شرایط بحرانی امنیت را به آنان بر می‌گرداند، چرا که آنها بدون کوچک ترین فشاری مجبور نیستند که مواد را ترک کنند و فقط قرار است که در سایه حمایت معتادان بهبود یافته و مددکاران در این اماکن از عوارض مصرف مواد بکاهند.

اتاق‌های امن تزریق، پاتوق معتادان!

به زودی پاتوق معتادان خیابانی یک فضای سالم بهداشتی می‌شود، اتاق‌هایی که در شرایط بحرانی امنیت را به آنان بر می‌گرداند، چرا که آنها بدون کوچک ترین فشاری مجبور نیستند که مواد را ترک کنند و فقط قرار است که در سایه حمایت معتادان بهبود یافته و مددکاران در این اماکن از عوارض مصرف مواد بکاهند.
اتاق‌های امن تزریق، پاتوق معتادان!

You may also enjoy...