• دسته‌بندی نشده
  • 0

حداکثر طول عمر انسان مشخص شد: 125 سال!

حداکثر طول عمر انسان مشخص شد: 125 سال!

براساس بررسی های صورت گرفته نهایت عمر انسان 125 سال است و بیشتر از آن امکان پذیر نیست.

حداکثر طول عمر انسان مشخص شد: 125 سال!

(image) براساس بررسی های صورت گرفته نهایت عمر انسان 125 سال است و بیشتر از آن امکان پذیر نیست.

حداکثر طول عمر انسان مشخص شد: 125 سال!

باران فیلم

You may also enjoy...