• دسته‌بندی نشده
  • 0

ما ایرانی های متناقض؛ طنازهای غمگین

ما ایرانی های متناقض؛ طنازهای غمگین
ایرانی وقتی می بیند شبکه های رسمی روایتی از جامعه ارائه می دهند که با واقعیت های زندگی و «من» ایرانی سازگار نیست، راه شوخی و طنز در پیش می گیرند.

ما ایرانی های متناقض؛ طنازهای غمگین

ایرانی وقتی می بیند شبکه های رسمی روایتی از جامعه ارائه می دهند که با واقعیت های زندگی و «من» ایرانی سازگار نیست، راه شوخی و طنز در پیش می گیرند.
ما ایرانی های متناقض؛ طنازهای غمگین

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

You may also enjoy...