• دسته‌بندی نشده
  • 0

«ملکه ها» و «شاهان» بیکار ایرانی

«ملکه ها» و «شاهان» بیکار ایرانی
نسل دکتر ها و مهندس‌های بیکار که کوچک ترین مهارتی برای حضوردر بازار کار ندارند، قربانیان فرهنگ ضد کار و تولید شده‌اند…

«ملکه ها» و «شاهان» بیکار ایرانی

نسل دکتر ها و مهندس‌های بیکار که کوچک ترین مهارتی برای حضوردر بازار کار ندارند، قربانیان فرهنگ ضد کار و تولید شده‌اند…
«ملکه ها» و «شاهان» بیکار ایرانی

You may also enjoy...