• دسته‌بندی نشده
  • 0

چرا انتخابات‌ برای دموکراسی بد است؟

چرا انتخابات‌ برای دموکراسی بد است؟
پنجاه سال پیش‌ از این، بی‌توجهیِ سیاسیِ بیشتری به مسائل داشتیم؛ اما اعتماد سیاسی‌مان هم بیشتر بود. اما امروزه، هم اشتیاق بیشتری وجود دارد و هم بی‌اعتمادیِ بیشتری.

چرا انتخابات‌ برای دموکراسی بد است؟

پنجاه سال پیش‌ از این، بی‌توجهیِ سیاسیِ بیشتری به مسائل داشتیم؛ اما اعتماد سیاسی‌مان هم بیشتر بود. اما امروزه، هم اشتیاق بیشتری وجود دارد و هم بی‌اعتمادیِ بیشتری.
چرا انتخابات‌ برای دموکراسی بد است؟

مرجع سلامتی

You may also enjoy...