• دسته‌بندی نشده
  • 0

یک کودک با شخصیت تربیت کنید

یک کودک با شخصیت تربیت کنید

اگر از مهارت های تربیتی مثل الگو بودن، آگاهی دادن، تشویق، گفتگو، حمایت به جا، تعیین چارچوب و پایبند…

یک کودک با شخصیت تربیت کنید

(image) اگر از مهارت های تربیتی مثل الگو بودن، آگاهی دادن، تشویق، گفتگو، حمایت به جا، تعیین چارچوب و پایبند…

یک کودک با شخصیت تربیت کنید

خبر دانشجویی

You may also enjoy...