Tagged: «تقلبی» است

«تقلبی» که بِِرند تجارت «کبود» دنیا شده است

«تقلبی» که بِِرند تجارت «کبود» دنیا شده است رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با تشریح تقلب دارو که بِِرند تجارت «کبود» دنیا شده است،… «تقلبی» که بِِرند تجارت «کبود» دنیا شده است (image) رئیس انجمن علمی داروسازان ایران با تشریح…

Read More…