Tagged: «زرد

نامه تند اعضای گروه «زرد یواش» به ارشاد!

نامه تند اعضای گروه «زرد یواش» به ارشاد! اعضای گروه «زرد یواش» با انتشار نامه تندی, خواستار مشخص شدن تکلیف شان شده اند. نامه تند اعضای گروه «زرد یواش» به ارشاد! (image) اعضای گروه «زرد یواش» با انتشار نامه تندی,…

Read More…