Tagged: «شاهان»

«ملکه ها» و «شاهان» بیکار ایرانی

«ملکه ها» و «شاهان» بیکار ایرانی

«ملکه ها» و «شاهان» بیکار ایرانینسل دکتر ها و مهندس‌های بیکار که کوچک ترین مهارتی برای حضوردر بازار کار ندارند، قربانیان فرهنگ ضد کار و تولید شده‌اند… «ملکه ها» و «شاهان» بیکار ایرانی نسل دکتر ها و مهندس‌های بیکار که…

Read More…