Tagged: «نزول وام

«نزول خواری» افسارگسیخته؛ وام با بهره 84 درصد!

«نزول خواری» افسارگسیخته؛ وام با بهره 84 درصد!

«نزول خواری» افسارگسیخته؛ وام با بهره 84 درصد!عبارت معروفی هست میان فعالان کسب و کارهای اینترنتی و شرکت های موسوم به «هرمی» که برای تشویق و تهییج فعالان «پایین دست» از سوی «سرشاخه ها» همواره تکرار می شود «ما روزها…

Read More…