Tagged: «چک» یا

«چک» یا «چکیا»؟

«چک» یا «چکیا»؟

«چک» یا «چکیا»؟جمهوری چک اعلام کرده می خواهد نام خود را تغییر دهد. این کشور کوچک از کجا آمده و چرا می خواهد چنین کاری بکند؟ «چک» یا «چکیا»؟ جمهوری چک اعلام کرده می خواهد نام خود را تغییر دهد….

Read More…