Tagged: 10 ناراحت

10 مزیت ناراحت بودن!

10 مزیت ناراحت بودن!

10 مزیت ناراحت بودن!هیچ کس در جهان وجود ندارد که حس غمناک «ناراحتی» را تجربه نکرده باشد؛ تقریبا همه گریه می‌کنند و تقریبا همه می‌توانند دیگران را هم به گریه بیندازند. اما آیا این حس تلخ «ناراحتی» همیشه بد است؟…

Read More…