Tagged: 118

118 چقدر درآمد دارد؟

118 چقدر درآمد دارد؟

118 چقدر درآمد دارد؟ تماس با مرکز اطلاعات تلفن یا ۱۱۸ پیش از این رایگان بود، اما از سال قبل تماس با این مرکز مشمول هزینه… 118 چقدر درآمد دارد؟ (image) تماس با مرکز اطلاعات تلفن یا ۱۱۸ پیش از…

Read More…