Tagged: 16 حقوق

16 چیز که هرگز نباید در مذاکره برای حقوق بگویید!!

16 چیز که هرگز نباید در مذاکره برای حقوق بگویید!! مذاکره برای حقوق مانند هر نوع مذاکره‌ی دیگر است – به جز این‌که کلماتی که استفاده می‌کنید… 16 چیز که هرگز نباید در مذاکره برای حقوق بگویید!! (image) مذاکره برای…

Read More…