Tagged: (2) که

ایالات نامتحده اروپا؛ درمانگری که خود بیمار شد! (2)

ایالات نامتحده اروپا؛ درمانگری که خود بیمار شد! (2)

ایالات نامتحده اروپا؛ درمانگری که خود بیمار شد! (2)امروزه، پروژه اروپایی شرایط مبهمی مانند اوضاع دهه 80 را تجربه می کند. در آن مرحله بازار مشترک اصلی، چند عضو جدید از شمال پذیرفتند (بریتانیا، ایرلند و دانمارک) و به طور…

Read More…