Tagged: 2.5 تصمیم

2.5 میلیون امضا برای تغییر تصمیم انگلیسی‌ها

2.5 میلیون امضا برای تغییر تصمیم انگلیسی‌ها تنها چند روز پس از رای مردم بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا، بیش از ۲.۵ میلیون نفر از ساکنان… 2.5 میلیون امضا برای تغییر تصمیم انگلیسی‌ها (image) تنها چند روز پس از…

Read More…