Tagged: (3) قیمت

شادکامی به چه قیمت و چگونه؟ (3)

شادکامی به چه قیمت و چگونه؟ (3)

شادکامی به چه قیمت و چگونه؟ (3)بحث رفاه و رابطه آن با متغیرهای کلان اقتصادی، همراه یکی از حوزه‌های مشترک محققان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. اینکه چه نوع رشد اقتصادی می‌تواند منجر به رفاه شود و آیا ضرورتاً با…

Read More…