Tagged: 4 کنار

4 رفتار اشتباه در رابطه که باید زودتر کنار بگذارید

4 رفتار اشتباه در رابطه که باید زودتر کنار بگذارید

4 رفتار اشتباه در رابطه که باید زودتر کنار بگذاریدبهتر است برای بیان دلخوری ها، از اعتراض یا شکایت استفاده کنیم. یعنی به طور مشخص از رفتاری که ناراحتمان کرده است صحبت کنیم، نه این که به شخصیت فرد حمله…

Read More…