Tagged: 400 مدیران

پرداخت وام 400 میلیونی به مدیران شهرداری؟!

پرداخت وام 400 میلیونی به مدیران شهرداری؟! رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران از مجلس خواست تا در قالب طرح تحقیق و تفحص از واگذاری املاک، به… پرداخت وام 400 میلیونی به مدیران شهرداری؟! (image) رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر…

Read More…