Tagged: دستاوردهای نیست!

مگر دستاوردهای برجام ‘جن’ است که قابل دیدن نیست!

مگر دستاوردهای برجام ‘جن’ است که قابل دیدن نیست! مدیر مسئول روزنامه کیهان با اشاره به ادعای رئیس جمهور مبنی بر بروز گشایش‌های اقتصادی پس از… مگر دستاوردهای برجام ‘جن’ است که قابل دیدن نیست! (image) مدیر مسئول روزنامه کیهان…

Read More…