Tagged: نام برد!!!

به نام زنان، “خاوری” خورد و برد!!!

به نام زنان، “خاوری” خورد و برد!!! بانک ملی ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد، زمانی که ریاستش در دست محمود خاوری بود با تبلیغات بسیار،… به نام زنان، “خاوری” خورد و برد!!! (image) بانک ملی ایران در دولت محمود احمدی‌نژاد،…

Read More…