Tagged: 7 ها!

7 شوخی زشت آقایان با خانم ها!

7 شوخی زشت آقایان با خانم ها!

7 شوخی زشت آقایان با خانم ها!باید بگویم بسیاری از آقایان و مخصوصا پسرهای جوانی که ازدواج می کنند هنوز در فضای مجردی به سر می برند و نمی دانند جلوی همسرشان چه باید بگویند و چه نگویند. اجازه بدهید…

Read More…