• دسته‌بندی نشده
  • 0

این معلمان کودک آزار…

این معلمان کودک آزار…
آنچه امروزه در جوامع مختلف از جمله ایران از آن به عنوان کودک‌آزاری یاد می‌شود، تاکنون ریشه در خشونت خانوادگی داشته و در زمان حال و آینده نیز بروز این رفتارها بعید به نظر نمی‌رسد.

این معلمان کودک آزار…

آنچه امروزه در جوامع مختلف از جمله ایران از آن به عنوان کودک‌آزاری یاد می‌شود، تاکنون ریشه در خشونت خانوادگی داشته و در زمان حال و آینده نیز بروز این رفتارها بعید به نظر نمی‌رسد.
این معلمان کودک آزار…

مدلینگ

You may also enjoy...