• دسته‌بندی نشده
  • 0

ترور خوب، ترور بد

ترور خوب، ترور بد
خیلی ها هستند که هنوز گمان می کنند تروریسم خوب و بد دارد. فکر می کنند در شرایط اضطراری، ترور هم حکم اکل میته دارد و از آن گزیر و گریزی نیست.

ترور خوب، ترور بد

خیلی ها هستند که هنوز گمان می کنند تروریسم خوب و بد دارد. فکر می کنند در شرایط اضطراری، ترور هم حکم اکل میته دارد و از آن گزیر و گریزی نیست.
ترور خوب، ترور بد

شهرداری

You may also enjoy...