• دسته‌بندی نشده
  • 0

دین به عنوان تکنولوژی شادی

دین به عنوان تکنولوژی شادی
شادی بشر پیوسته پروبلماتیک است. شاد بودن ما امر غامضی است و آن قدر دیوار به دیوار با غم است که گاهی شاید دیگر نتوان به او شادی گفت.

دین به عنوان تکنولوژی شادی

شادی بشر پیوسته پروبلماتیک است. شاد بودن ما امر غامضی است و آن قدر دیوار به دیوار با غم است که گاهی شاید دیگر نتوان به او شادی گفت.
دین به عنوان تکنولوژی شادی

دانلود سرا

You may also enjoy...