• دسته‌بندی نشده
  • 0

میلِ مبهم سلفی در ابعادی نسبتا متفاوت!

میلِ مبهم سلفی در ابعادی نسبتا متفاوت!
از خودمان با پس زمینه های گوناگون عکس می گیریم. عروسی و عزا و جنگ و صلح هم انگار فرقی ندارد. تنها تصاویرند که منتشر می شوند و قدرت را در دست دارند.

میلِ مبهم سلفی در ابعادی نسبتا متفاوت!

از خودمان با پس زمینه های گوناگون عکس می گیریم. عروسی و عزا و جنگ و صلح هم انگار فرقی ندارد. تنها تصاویرند که منتشر می شوند و قدرت را در دست دارند.
میلِ مبهم سلفی در ابعادی نسبتا متفاوت!

You may also enjoy...