• دسته‌بندی نشده
  • 0

نگاهي به سال‌هاي پاياني زندگي حضرت رسول (ص)

نگاهي به سال‌هاي پاياني زندگي حضرت رسول (ص)
حيات مبارك محمد رسول‌الله (ص) بنيانگذار دين مبين اسلام تاثيري شگرف و ژرف در زندگي فردي و اجتماعي مردمان جزيره العرب به جاي گذاشت و همه ابعاد حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايشان را دچار تحول ساخت ؛ به گونه‌اي كه مي‌توان ظهور اسلام را انقلابي اساسي در اين منطقه تلقي كرد.

نگاهي به سال‌هاي پاياني زندگي حضرت رسول (ص)

حيات مبارك محمد رسول‌الله (ص) بنيانگذار دين مبين اسلام تاثيري شگرف و ژرف در زندگي فردي و اجتماعي مردمان جزيره العرب به جاي گذاشت و همه ابعاد حيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايشان را دچار تحول ساخت ؛ به گونه‌اي كه مي‌توان ظهور اسلام را انقلابي اساسي در اين منطقه تلقي كرد.
نگاهي به سال‌هاي پاياني زندگي حضرت رسول (ص)

You may also enjoy...