• دسته‌بندی نشده
  • 0

فساد سیاسی یا اقتصادی؛ دفع کدام یک اولویت دارد؟ (1)

فساد سیاسی یا اقتصادی؛ دفع کدام یک اولویت دارد؟ (1)
فساد گسترده و بی سابقه به لحاظ حجم و سازمان یافتگی در چه بسترهایی شکل گرفته است و علل و عوامل اصلی آن چه بوده است؟ و برای مقابله با آن چه راهبردهایی باید مورد توجه جامعه و حکومت قرار گیرد؟

فساد سیاسی یا اقتصادی؛ دفع کدام یک اولویت دارد؟ (1)

فساد گسترده و بی سابقه به لحاظ حجم و سازمان یافتگی در چه بسترهایی شکل گرفته است و علل و عوامل اصلی آن چه بوده است؟ و برای مقابله با آن چه راهبردهایی باید مورد توجه جامعه و حکومت قرار گیرد؟
فساد سیاسی یا اقتصادی؛ دفع کدام یک اولویت دارد؟ (1)

فیلم قیصر

You may also enjoy...