Tagged: «هفتم بخوانید

واقعه «هفتم تیر» و روایت هایی که باید بخوانید

واقعه «هفتم تیر» و روایت هایی که باید بخوانید

واقعه «هفتم تیر» و روایت هایی که باید بخوانیددر مطلب پیش رو به مناسبت واقعه ی تلخ “هفت تیر” روایت های مختلف افراد نزدیک به واقعه را فهرست کردیم. در ابتدای مطلب؛ گزارش روزنامه ی کیهان را هم آوردیم، که…

Read More…