Tagged: 31 باردار

هشدار جدی/ 31 هزار زن داعشی باردار هستند

هشدار جدی/ 31 هزار زن داعشی باردار هستند «نیکیتا ملک» محقق ارشد موسسه انگلیسی ‘کویلیوم ‘روز دوشنبه با بیان اینکه 31 هزار زن داعشی باردار… هشدار جدی/ 31 هزار زن داعشی باردار هستند (image) «نیکیتا ملک» محقق ارشد موسسه انگلیسی…

Read More…