• دسته‌بندی نشده
  • 0

آتش بس؛ دخالت نکنید!

آتش بس؛ دخالت نکنید!
احترام و حفظ حریم شخصی، فرهنگی است که از کودکی شکل می گیرد، اما جای تعجب است چرا در برخی افراد، دخالت کردن در امور شخصی دیگری به عنوان یکی از اصول اولیه فرهنگ احترام به حریم شخصی و استقلال دیگران، به وضوح دیده می شود.

آتش بس؛ دخالت نکنید!

احترام و حفظ حریم شخصی، فرهنگی است که از کودکی شکل می گیرد، اما جای تعجب است چرا در برخی افراد، دخالت کردن در امور شخصی دیگری به عنوان یکی از اصول اولیه فرهنگ احترام به حریم شخصی و استقلال دیگران، به وضوح دیده می شود.
آتش بس؛ دخالت نکنید!

بک لینک

You may also enjoy...