• دسته‌بندی نشده
  • 0

آقای جهانگیری این حرف ها را شما زده اید!! پس به وعده ای که داده اید عمل کنید

آقای جهانگیری این حرف ها را شما زده اید!! پس به وعده ای که داده اید عمل کنید

جهانگیری بر ضدفساد بودن دولت فعلی اصرار دارد و سال گذشته وعده داد: اگر در این دولت فسادی در یکی از…

آقای جهانگیری این حرف ها را شما زده اید!! پس به وعده ای که داده اید عمل کنید

(image) جهانگیری بر ضدفساد بودن دولت فعلی اصرار دارد و سال گذشته وعده داد: اگر در این دولت فسادی در یکی از…

آقای جهانگیری این حرف ها را شما زده اید!! پس به وعده ای که داده اید عمل کنید

مجله اینترنتی

You may also enjoy...