• دسته‌بندی نشده
  • 0

آقای شهردار هزینه اداره شهر تهران چند میلیارد است؟

آقای شهردار هزینه اداره شهر تهران چند میلیارد است؟

غلامحسین کرباسچی در مدت ٩ سال، شهر تهران را با هزار و ‌٥٠٠ ‌میلیارد تومان مدیریت کرد و…

آقای شهردار هزینه اداره شهر تهران چند میلیارد است؟

(image) غلامحسین کرباسچی در مدت ٩ سال، شهر تهران را با هزار و ‌٥٠٠ ‌میلیارد تومان مدیریت کرد و…

آقای شهردار هزینه اداره شهر تهران چند میلیارد است؟

قرآن

You may also enjoy...