• دسته‌بندی نشده
  • 0

آقای عزیز ! این پادشاه کاغذی لخت است!

آقای عزیز ! این پادشاه کاغذی لخت است!

حسین قدیانی در وطن امروز نوشت :البته ناشکری نکنیم! همین که رئیس‌جمهور شدن آقای روحانی را هم…

آقای عزیز ! این پادشاه کاغذی لخت است!

(image) حسین قدیانی در وطن امروز نوشت :البته ناشکری نکنیم! همین که رئیس‌جمهور شدن آقای روحانی را هم…

آقای عزیز ! این پادشاه کاغذی لخت است!

خرم خبر

You may also enjoy...