• دسته‌بندی نشده
  • 0

اداره گاوداری بدون چشم !

اداره گاوداری بدون چشم !

روایت انسانی است که نشستن در کنج عزلت را برنمی‌تابد و زندگی را طور دیگری معنا می‌کند و ناتوانی…

اداره گاوداری بدون چشم !

(image) روایت انسانی است که نشستن در کنج عزلت را برنمی‌تابد و زندگی را طور دیگری معنا می‌کند و ناتوانی…

اداره گاوداری بدون چشم !

You may also enjoy...