• دسته‌بندی نشده
  • 0

از «اعتیاد به عشق» تا «عشق سالم»

از «اعتیاد به عشق» تا «عشق سالم»
اعتیاد به رابطه یکی از اعتیادهای رفتاری است که شکلی از اختلال صمیمیت است. اختلال صمیمیت یک سبک رفتاری مشکل ساز در نزدیک شدن یا نزدیک ماندن به فرد دیگری است.

از «اعتیاد به عشق» تا «عشق سالم»

اعتیاد به رابطه یکی از اعتیادهای رفتاری است که شکلی از اختلال صمیمیت است. اختلال صمیمیت یک سبک رفتاری مشکل ساز در نزدیک شدن یا نزدیک ماندن به فرد دیگری است.
از «اعتیاد به عشق» تا «عشق سالم»

بک لینک رنک 4

You may also enjoy...