• دسته‌بندی نشده
  • 0

المپیک، فرصتی برای «دیده شدن» نابرابری ها

المپیک، فرصتی برای «دیده شدن» نابرابری ها
فارغ از نفس المپیک و رقابت‌های آن، گاهی باید از سطح و ظاهر یک رخداد فراتر رفت و آن را خارج از گود و نه در متن نگریست، اساساً در پس این رخداد ورزشی چه معنایی نهفته که به آن چنین وسعت اثرگذاری بخشیده است؟

المپیک، فرصتی برای «دیده شدن» نابرابری ها

فارغ از نفس المپیک و رقابت‌های آن، گاهی باید از سطح و ظاهر یک رخداد فراتر رفت و آن را خارج از گود و نه در متن نگریست، اساساً در پس این رخداد ورزشی چه معنایی نهفته که به آن چنین وسعت اثرگذاری بخشیده است؟
المپیک، فرصتی برای «دیده شدن» نابرابری ها

اتوبیوگرافی

You may also enjoy...