• دسته‌بندی نشده
  • 0

اَبَرمردی به نام تهران؛ سهم زنان در پایتخت؟

اَبَرمردی به نام تهران؛ سهم زنان در پایتخت؟
خیابان های تهران مَردند. این را با قدم زدن در کوچه پس کوچه های تنگ و باریک جنوب شهر یا گز کردن پارک های بهارزده پایتخت می شود مرور کرد.

اَبَرمردی به نام تهران؛ سهم زنان در پایتخت؟

خیابان های تهران مَردند. این را با قدم زدن در کوچه پس کوچه های تنگ و باریک جنوب شهر یا گز کردن پارک های بهارزده پایتخت می شود مرور کرد.
اَبَرمردی به نام تهران؛ سهم زنان در پایتخت؟

خبر دانشجویی

You may also enjoy...