• دسته‌بندی نشده
  • 0

ایرانیان در گذشته سیال تر از امروز بودند

ایرانیان در گذشته سیال تر از امروز بودند
مهم ترین بحران ایرانی در قرن اخیر اما مواجهه با مدرنیته غربی است. بحران و مواجهه ای که از صدسال پیش تا به امروز مهم ترین اتفاقات حیات سیاسی و اجتماعی ایران را رقم زده است.

ایرانیان در گذشته سیال تر از امروز بودند

مهم ترین بحران ایرانی در قرن اخیر اما مواجهه با مدرنیته غربی است. بحران و مواجهه ای که از صدسال پیش تا به امروز مهم ترین اتفاقات حیات سیاسی و اجتماعی ایران را رقم زده است.
ایرانیان در گذشته سیال تر از امروز بودند

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

You may also enjoy...