• دسته‌بندی نشده
  • 0

این تست به شما می گوید که افسرده اید یا نه!

این تست به شما می گوید که افسرده اید یا نه!
گذشته تان را ورق می زنید و فکر می کنید برای خودتان حسابی کم گذاشته اید؟ به آینده ای که برای خود تصور می کنید چشم می دوزید و فکر می کنید رویاهایتان دست نیافتنی تر از آن هستند که بتوانید در مشتتان بگیریدشان؟

این تست به شما می گوید که افسرده اید یا نه!

گذشته تان را ورق می زنید و فکر می کنید برای خودتان حسابی کم گذاشته اید؟ به آینده ای که برای خود تصور می کنید چشم می دوزید و فکر می کنید رویاهایتان دست نیافتنی تر از آن هستند که بتوانید در مشتتان بگیریدشان؟
این تست به شما می گوید که افسرده اید یا نه!

بازی

You may also enjoy...