• دسته‌بندی نشده
  • 0

این قتل‌ های عمدی قصاص ندارد!

این قتل‌ های عمدی قصاص ندارد!

دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: بعضی قتل‌ها مستوجب قصاص نیستند.

این قتل‌ های عمدی قصاص ندارد!

(image) دانشجوی دکتری حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: بعضی قتل‌ها مستوجب قصاص نیستند.

این قتل‌ های عمدی قصاص ندارد!

عکس های جدید

You may also enjoy...