• دسته‌بندی نشده
  • 0

بهبود رابطه با همسر؛ نه اغراق نه تحقیر نه توجیه

بهبود رابطه با همسر؛ نه اغراق نه تحقیر نه توجیه
شاید شما با خود فکر کنید که «این همه اختلاف نظر بین زن و مرد و مشکلات در زندگی مشترک امری طبیعی است؛ اصلا زندگی آرام داشتن کنار فردی که این همه با ما تفاوت دارد، عجیب است.»

بهبود رابطه با همسر؛ نه اغراق نه تحقیر نه توجیه

شاید شما با خود فکر کنید که «این همه اختلاف نظر بین زن و مرد و مشکلات در زندگی مشترک امری طبیعی است؛ اصلا زندگی آرام داشتن کنار فردی که این همه با ما تفاوت دارد، عجیب است.»
بهبود رابطه با همسر؛ نه اغراق نه تحقیر نه توجیه

سپهر نیوز

You may also enjoy...