• دسته‌بندی نشده
  • 0

بهترین سیستم های آموزشی دنیا چگونه اند؟

بهترین سیستم های آموزشی دنیا چگونه اند؟
برای ما که همه کودکی و نوجوانی مان با استرس نمره و امتحان و خواب نماندن و شرکت در مراسم کذایی صبحگاه مدارس گذشته، سخت است باور کنیم که دانش آموزان باقی کشورهای دنیا شرایطی از زمین تا آسمان متفاوت با ما را در دوران اولیه تحصیل شان تجربه می کنند.

بهترین سیستم های آموزشی دنیا چگونه اند؟

برای ما که همه کودکی و نوجوانی مان با استرس نمره و امتحان و خواب نماندن و شرکت در مراسم کذایی صبحگاه مدارس گذشته، سخت است باور کنیم که دانش آموزان باقی کشورهای دنیا شرایطی از زمین تا آسمان متفاوت با ما را در دوران اولیه تحصیل شان تجربه می کنند.
بهترین سیستم های آموزشی دنیا چگونه اند؟

خبر جدید

You may also enjoy...