• دسته‌بندی نشده
  • 0

تامین معاش در خیابان؛ بررسی پدیده دستفروشی در ایران

تامین معاش در خیابان؛ بررسی پدیده دستفروشی در ایران
این روزها پدیده دستفروشی به یکی از مقولات و مسائل مبتلا به زندگی کلانشهرهای کشورمان تبدیل شده که راه حل های مواجهه با آن محل اختلاف کارشناسان و صاحبنظران قرار دارد.

تامین معاش در خیابان؛ بررسی پدیده دستفروشی در ایران

این روزها پدیده دستفروشی به یکی از مقولات و مسائل مبتلا به زندگی کلانشهرهای کشورمان تبدیل شده که راه حل های مواجهه با آن محل اختلاف کارشناسان و صاحبنظران قرار دارد.
تامین معاش در خیابان؛ بررسی پدیده دستفروشی در ایران

90ورزشی

You may also enjoy...