• دسته‌بندی نشده
  • 0

تفریح جوانان جنوب شهر چیه؟

تفریح جوانان جنوب شهر چیه؟
وقتی صحبت از تفریح و وقت گذرانی جوانان در پایتخت می شود گاهی مرزها چنان درهم تنیدهمی شود که جز در مواردی خاص، مفهوم شمال و جنوب در خوش گذرانی پایتخت گم می شود.

تفریح جوانان جنوب شهر چیه؟

وقتی صحبت از تفریح و وقت گذرانی جوانان در پایتخت می شود گاهی مرزها چنان درهم تنیدهمی شود که جز در مواردی خاص، مفهوم شمال و جنوب در خوش گذرانی پایتخت گم می شود.
تفریح جوانان جنوب شهر چیه؟

بیتالک

You may also enjoy...