• دسته‌بندی نشده
  • 0

جهان در مسیر روی گردانی از آمریکا

جهان در مسیر روی گردانی از آمریکا
پس از جنگ های جهانی اول و دوم، به سبب افول قدرت کشورهای اروپایی و غیراروپایی درگیر در جنگ بر اثر آسیب های ناشی از این دو جنگ، گسترده، کم کم آمریکا به قدرتی تاثیرگذار در جهان تبدیل شد اما این صعود قدرت کم کم به بیشنیه خود نزدیک شده و به زعم برخی تحلیل گران در دامنه نزول افتاده است.

جهان در مسیر روی گردانی از آمریکا

پس از جنگ های جهانی اول و دوم، به سبب افول قدرت کشورهای اروپایی و غیراروپایی درگیر در جنگ بر اثر آسیب های ناشی از این دو جنگ، گسترده، کم کم آمریکا به قدرتی تاثیرگذار در جهان تبدیل شد اما این صعود قدرت کم کم به بیشنیه خود نزدیک شده و به زعم برخی تحلیل گران در دامنه نزول افتاده است.
جهان در مسیر روی گردانی از آمریکا

مد روز

You may also enjoy...