• دسته‌بندی نشده
  • 0

حرف حساب متولدین دهه هشتاد چیست؟

حرف حساب متولدین دهه هشتاد چیست؟
عجیب و پیچیده به نظر می‌رسند در همه امور. از سبک و سیاق لباس پوشیدنشان گرفته تا ادبیات روزمره‌شان. به آنها انتقاد می‌شود که درس نمی‌خوانند، لذت‌جو و خوش‌گذرانند، وقت خود را صرف امور بیهوده می‌کنند..

حرف حساب متولدین دهه هشتاد چیست؟

عجیب و پیچیده به نظر می‌رسند در همه امور. از سبک و سیاق لباس پوشیدنشان گرفته تا ادبیات روزمره‌شان. به آنها انتقاد می‌شود که درس نمی‌خوانند، لذت‌جو و خوش‌گذرانند، وقت خود را صرف امور بیهوده می‌کنند..
حرف حساب متولدین دهه هشتاد چیست؟

پرشین موزیک

You may also enjoy...