• دسته‌بندی نشده
  • 0

حمله گرگ های تنها به جامعه مدرن

حمله گرگ های تنها به جامعه مدرن
در تروریسم، گرگ تنها به شخصی گفته می شود که به تنهایی و بدون اینکه با گروهی ارتباط سازمانی داشته باشد یا از آن کمکی دریافت کند، در حمایت از آن گروه، جنبش یا عقیده، دست به اعمال خشونت می زند.

حمله گرگ های تنها به جامعه مدرن

در تروریسم، گرگ تنها به شخصی گفته می شود که به تنهایی و بدون اینکه با گروهی ارتباط سازمانی داشته باشد یا از آن کمکی دریافت کند، در حمایت از آن گروه، جنبش یا عقیده، دست به اعمال خشونت می زند.
حمله گرگ های تنها به جامعه مدرن

You may also enjoy...