• دسته‌بندی نشده
  • 0

خانه دار شدن در پنج حرکت

خانه دار شدن در پنج حرکت
در یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک مسکن وقت سر خاراندن نداشته اند. آنها یک هدف مهم برای خود ترسیم کرده بودند که آن هم نجات بازار مسکن از دست رکود بود.

خانه دار شدن در پنج حرکت

در یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و بانک مسکن وقت سر خاراندن نداشته اند. آنها یک هدف مهم برای خود ترسیم کرده بودند که آن هم نجات بازار مسکن از دست رکود بود.
خانه دار شدن در پنج حرکت

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

You may also enjoy...