• دسته‌بندی نشده
  • 0

خودکشی های مجازی، مُد شده اند؟!

خودکشی های مجازی، مُد شده اند؟!
تعطیل شد. چی؟ زندگی. خبری که به هیچ وجه نه جذاب است نه هیجان انگیز؛ این خبر فقط یک پایان غریب است. تصویری که قبل از مرگ، درست به قلب شلیک می شود.

خودکشی های مجازی، مُد شده اند؟!

تعطیل شد. چی؟ زندگی. خبری که به هیچ وجه نه جذاب است نه هیجان انگیز؛ این خبر فقط یک پایان غریب است. تصویری که قبل از مرگ، درست به قلب شلیک می شود.
خودکشی های مجازی، مُد شده اند؟!

اخبار جهان

You may also enjoy...